ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η MONACONAVI είναι μια επαγγελματική και εξειδικευμένη εταιρεία στη διαχείριση τυχόν ελέγχου για λογαριασμό μιας ναυτιλιακής εταιρείας (τόσο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας όσο και στο πλοίο). Συντάσσει επίσης «Οδηγούς για τη διαχείριση της ασφάλειας» και παρέχει βοήθεια σε εταιρείες προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας (SMC) και το έγγραφο συμμόρφωσης (DOC).

Στη ναυτιλιακή βιομηχανία, το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (SMS), αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη της τεχνικής διαχείρισης των στόλων των πλοίων.

Αυτό το σύστημα επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες να συμμορφώνονται με τις πολιτικές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον ISM (εγκρίθηκε από τον ΙΜΟ με το ψήφισμα A.741 (18)).

Από τον Ιούλιο του 2000, στα γιοτ (με χωρητικότητα άνω των 550 GRT) απαιτείται επίσης η συμμόρφωση με το SMS.

Ο κωδικός ISM είναι ο τυπικός διεθνής κώδικας για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων και για την πρόληψη της ρύπανσης (SOLAS – κεφάλαιο IX).

 Safety Management Code