ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το ζήτημα του διατάγματος 271/99 αποτελεί ένα σημαντικό νομικό βήμα για την εφαρμογή των προτύπων που σχετίζονται με τα συστήματα ποιότητας και την ολοκληρωμένη διαχείριση στον ναυτιλιακό τομέα, τα οποία έχουν ήδη εισαχθεί στο πρόσφατο παρελθόν σε άλλους βιομηχανικούς τομείς.

Από αυτήν την άποψη, το διάταγμα αντιπροσωπεύει ένα νέο επιχειρησιακό εργαλείο που στοχεύει στον καθορισμό των μέσων, των πόρων, των ευθυνών, των διαδικασιών και της οργάνωσης που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή και τη διαχείριση ενός συστήματος ασφάλειας της θαλάσσιας εργασίας από μία μόνο εταιρεία, σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της ναυτιλιακής πλοήγησης, όπως η ποιότητα της υπηρεσίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια του συστήματος «πλοίου» και εκείνων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των ναυτικών εργαζομένων και την πρόληψη ατυχημάτων.

Ο μηχανικός MONACO είναι μέλος του τεχνικού προσωπικού που είναι εξουσιοδοτημένο να καταρτίζει «Σχέδια Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας» για το εργασιακό περιβάλλον και είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια τεχνικών ερευνών για τη σύνταξη Σχεδίων Ασφάλειας, όπως προβλέπεται από το Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 271 της 27.07.1999, και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

Η εταιρεία παρέχει τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη για την εκπαίδευση προσωπικού επί του σκάφους και οργανώνει ελέγχους εκπαίδευσης τόσο για το προσωπικό επί του σκάφους όσο και για το προσωπικό της γης

 D. Lgs 271/99 in formato PDF

 Circolare no. 9/SM del 28.11.2006 M.T. Divisione Sicurezza Marittima